فهرست زیرسامانه‌ها

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات معاونت اداری و مالی معاونت آموزش معاونت پژوهش معاونت بین‌الملل سازمان خدمات دانشجویی سایر
برنامه دوم دانشگاه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰ پرسنلی آموزش و تسویه حساب مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری اعضا هیأت علمی معاونت بین‌الملل خوابگاه عملکرد کاربران سامانه‌ها
اتوماسیون اداری حقوق و دستمزد ارزشیابی کتابخانه   مدیریت کارت دانشجویان مرکز ارزیابی کیفیت
مرکز تماس حضور و غیاب مدیریت آزمون‌ها مجلات   تغذیه گزارش‌های پرتال
پایش شبکه اموال و انبار حق التدریس و حق التحقیق پایان نامه     طرح کارنامه سلامت
عملکرد کاربران هوش سازمانی تردد شهریه نشر مجلات علمی     Mailing List
پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات ارزیابی عملکرد و ارتقا شغلی کارکنان

درخواست و صدور گواهی‌های دانشجویی

نسخ خطی و استاد تاریخی      
پیام رسان مدیریت کارت پرسنل آموزش و ارزشیابی مدیریت همایش‌ها      
پایش پهنای باند مدیریت آموزش کارکنان          
احراز هویت مرکزی قفل هوشمند          
هویت موقت حسابداری          
  ارزیابی رضایمندی از عملکرد کارکنان          
  رزرواسیون اقامتگاه‌ها و امکانات دانشگاه