معرفی

امروز استفاده از سامانههای هوش سازمانی(Business Intelligence) در بسیاری از سازمانها و شرکت‌ها جایگاه ویژهای پیدا کرده است.هوش سازمانی فناوری جدیدی است که پس از جمعآوری، ذخیره، پاکسازی، تجمیع، تحلیل و بازیابی اطلاعات فرایند تصمیم گیری را برای مدیران آسان میسازد. تجزیه و تحلیلهای اطلاعاتی در BI با ایجاد درک صحیحی از وضعیت فعلی، چشمانداز آینده کسب و کار سازمان را ترسیم نموده و در ارائه دیدگاه بلند مدت و استراتژیک به مدیران کمک میکند.هم اکنون در دانشگاه تهران سامانه های اطلاعاتی مختلفی در حوزههای امور مدیریتی، امور آموزشی و امور پژوهشی به انجام وظایف جاری کمک میکنند و اطلاعات گوناگونی مانند اطلاعات پرسنلی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی، کتابخانهای و غیره را در پایگاه دادههای خود ذخیره میکنند. اگرچه بسیاری از این اطلاعات از منظر کنترل، نظارت، تصمیم و راهبرد، منطقاً بهم مرتبط هستند اما در حال حاضر بدون ارتباط با هم و بدون اطلاع از حضور هم در سامانههای مختلف، ذخیره و بازیابی میشوند و در مواردی موجب افزونگی داده نیز میشوند.تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه هوش سازمانی مناسب برای دانشگاه تهران، - مانند دیگر سازمانها در دنیا- ، بهرهمندی هر چه بهتر کاربران و مخصوصاً مدیران سطوح مختلف را از دانش نهفته در دادههای مختلف ممکن نموده و علاوه بر آن با حرکت به سمت یکپارچه‌سازی در لایه داده، زمینه استقرار سازمان بلادرنگ را فراهم می‌نماید.بر این اساس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران از ابتدای سال 1387 استقرار سامانه هوش سازمانی را در دستور کار خود قرار داده است.