راهنما

در این بخش نیازمندی های سیستم، راهنمای نصب و حذف Plug-in، راهنمای نصب فونت و راهنمای کاربران جهت استفاده از سامانه پیامک دانشگاه تهران قابل دستیابی می باشد.