فهرست زیرسامانه‌ها

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات معاونت اداری و مالی معاونت آموزش معاونت پژوهش معاونت بین‌الملل سازمان خدمات دانشجویی سایر
برنامه دوم دانشگاه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰ پرسنلی آموزش و تسویه حساب مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری اعضا هیأت علمی (RTIS) معاونت بین‌الملل خوابگاه عملکرد کاربران سامانه‌ها
اتوماسیون اداری حقوق و دستمزد ارزشیابی اطلاعات اعضای هیأت علمی (ساعد)   مدیریت کارت دانشجویان مرکز ارزیابی کیفیت
مرکز تماس حضور و غیاب مدیریت آزمون‌ها کتابخانه   تغذیه گزارش‌های پرتال
پایش شبکه اموال حق التدریس و حق التحقیق مجلات     طرح کارنامه سلامت
عملکرد کاربران هوش سازمانی انبار شهریه پایان نامه     Mailing List
پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات تردد

درخواست و صدور گواهی‌های دانشجویی

نشر مجلات علمی      
پیام رسان ارزیابی عملکرد و ارتقا شغلی کارکنان آموزش و ارزشیابی نسخ خطی و استاد تاریخی      
پایش پهنای باند مدیریت کارت پرسنل   مدیریت همایش‌ها      
احراز هویت مرکزی مدیریت آموزش کارکنان          
هویت موقت قفل هوشمند          
پرونده الکترونیکی حسابداری          
داشبورد مدیریتی نشانگرهای کلیدی عملکرد دانشگاه ارزیابی رضایمندی از عملکرد کارکنان          
انتخابات الکترونیکی رزرواسیون اقامتگاه‌ها و امکانات دانشگاه          
تلفیق پرونده الکترونیکی و اتوماسیون وام